Prodej motocyklového vybavení a doplňků za nejlepší ceny...

0 ks zboží
0 Kč

Hlavní kategorie

HAPPYMOTO.CZ


Reklamace


Reklamační řád

 

Reklamační řád platí pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku (reklamace). Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obč.Zák“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ochr.Spotř“).

 

Prodávájící: Miroslav Krucina, Divadelní 7, provozovna kpt.Jaroše 27a, IČ 44750471 DIČ CZ6412181358

 

Uplatnění reklamace                                                                                                               

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (pokud možno včetně kopie účtu, faktury, záručního listu, případně i průvodního dopisu se stručným popisem vady) na naši adresu (obyčejnou zásilkou ne dobírkou). Výrobek musí být v úplném stavu kupujícím řádně zabalen ve vhodném obalu, který zabrání  jeho poškození při přepravě. Při reklamaci poštou se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek jako doklad o zaslání zboží.


Adresa pro uplatnění reklamace je:
Miroslav Krucina
kpt. Jaroše 27a
737 01 Český Těšín

 

Reklamaci je samozřejmě možné uplatňovat i osobně v sídle společnosti.

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Mějte na paměti, že záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy! Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka.     .                                                                                                                                     

Při výskytu odstranitelné vady má kupující právo a prodávající povinnost, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna (§ 622, odst. 1, Obč.Zák). Prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19, odst. 3, Ochr.Spotř). Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy má kupující v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu nejméně tří odstranitelných vad najednou (§ 622, odst. 2, Obč.Zák). 

 

Při výskytu neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu výrobku za bezvadný nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání výrobku a kupující nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit (§ 622, odst. 3, Obč.Zák). Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí výrobku, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést výrobek do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě (§ 616, Obč.Zák).


Lhůta pro uplatnění reklamace                                                                                

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající, (dle § 656 odst.1 Obč.Zák), oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.
Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím e-shopu má zákazník do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána čáska odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.


V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte na e-mailu: info@happymoto.cz nebo na tel. čísle: 558 746704.


Položka byla přidána do košíku.
ZobrazitZboží ke srovnání: 0 ks